De Vreedzame School

 

De Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen.

Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie. De Vreedzame School mikt op een verandering van de school- en klascultuur. Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school, en ook in de omgeving van de school. Er worden aparte leerlingmediatoren opgeleid die helpen bij het oplossen van conflicten. Bovenal krijgen kinderen een stem: ze leren meedenken over hun omgeving en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Zo leren de leerlingen allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. De klas en de school als een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap.

De Vreedzame school bestaat uit 6 blokken. Per blok hebben we afspraken gemaakt over het leerkrachtengedrag. Door op onderstaande pictogrammen te klikken, kunt u deze afspraken per blok lezen.

         

      

Op De Bron zijn er 4 grondwet regels: Zo zijn onze manieren. Deze regels zijn er om goed en veilig met elkaar om te gaan. Leerkrachten , leerlingen en ouders mogen elkaar aanspreken op deze regels.

Basisregel

Omdat God ons lief heeft, hebben wij elkaar lief.

Dit is onze basisregel. Onder deze regels vallen de 4 andere grondwet regels.

God gaat ons voor in deze regel. In Johannes 3: 16 staat: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”.

Liefhebben is niet moeilijk als je de ander aardig vindt. Het wordt lastiger als je de ander niet aardig vindt. Willen we dan de ander liefhebben, dan hebben wij de liefde van God, onze Schepper nodig. Hij wil ons dat geven. Op onze school hebben we elkaar lief.

Als God ons liefheeft en wij hebben elkaar lief dan zien we in de school, kinderen, leerkrachten en ouders die elkaar willen helpen, vergeven en naar elkaar luisteren.

Grondwetregels

1. We hebben respect voor wie de ander is en wat hij doet.

Wij vinden het belangrijk dat we elkaar met respect met elkaar omgaan. Natuurlijk geldt dit niet alleen voor de kinderen, maar voor iedereen die betrokken is bij “de Bron”, dus ook teamleden en ouders.

Respect is dat je de ander als gelijke ziet. Respect kun je laten zien door in de ander een mens te zien die je belangrijk vindt, ook al doet de ander vreemd in jouw ogen.

Als we respect hebben voor elkaar dan zien we in de school kinderen, leerkrachten en ouders die de ander als gelijke behandelen. We zien mensen die de echte mens zoekt achter de ander.

2. Wij zorgen voor rust in de school

Rust in de school verhoogt de concentratie. Een omgeving waar het rustig is zal er ook voor zorgen dat kinderen zich sneller veilig en prettig zullen voelen. Rust betekent niet dat het altijd stil moet zijn. Er kan ook rust zijn als de kinderen met elkaar samenwerken.

Als er rust in de school is dan zien we in de school kinderen, leerkrachten en ouders die rustig met elkaar praten en die rustig lopen in de gangen.

3. We letten op onze woorden en zijn eerlijk.

Deze regel spreekt eigenlijk voor zich, maar het is goed om hier bij stil te staan. Misschien komen we met zijn allen nog wel voor verrassingen te staan; verbaasd over woorden die we gebruiken en die toch eigenlijk niet zo passen in wat we normaal taalgebruik noemen. We denken eraan dat de woorden die we spreken ook waar zijn zodat we elkaar ook kunnen vertrouwen.

Wat past dan niet? Misschien wel teveel om op te noemen. We denken aan bijnamen, scheldnamen, vloeken, lelijke woorden, ‘vieze’ woorden enz. Maar we denken ook aan de manier waarop je iets tegen elkaar zegt.

Als we letten op onze woorden en eerlijk zijn dan zien we in de school kinderen, leerkrachten en ouders die algemeen beschaafd Nederlands spreken en dat de woorden die we spreken waar zijn.

4. Wij zorgen dat de school er netjes uitziet

Het lijkt een regel die zo logisch is. Maar in ons achterhoofd weten wij ook wel dat het soms erg moeilijk is om altijd netjes te zijn op van alles en nog wat. Niet alleen netjes zijn op de spullen van school, maar ook op de spullen van de mensen om je heen. Ook zuinig zijn op het plein, de gangen en in de klas hoort daarbij.

Als we zorgen dat de school er netjes uitziet dan zien we een plein dat er netjes uitziet, waar de jassen en tassen aan de kapstok hangen en waar de spullen in de klas er netjes en geordend bij liggen.