Visie in de schoolpraktijk

De visie op identiteit
* De leerkrachten gaan vanuit hun levende geloof in de Here Jezus met de kinderen om.
* Elke schooltijd wordt begonnen en geëindigd met gebed
* Er wordt dagelijks uit de Bijbel verteld en/of n.a.v. de bijbelverhalen een verwerking gemaakt
* Kennis van de Bijbel, de psalmen en christelijke liederen horen tot de schoolopvoeding
* De christelijke heilsfeiten zoals Kerst, Pasen en Pinksteren nemen een belangrijke plaats in
* Alle vakken worden onderwezen in het licht van door de Bijbel aangegeven normen en waarden
zoals: dienstbaarheid en verantwoordelijkheid tegenover God de Schepper, de medemens en de schepping.

De pedagogische visie
*Kinderen voelen zich veilig op school o.a. doordat de leerkrachten oprechte belangstelling hebben voor de kinderen. Leerkrachten geven het goede voorbeeld. Bij binnenkomen en naar huis gaan geeft de leerkracht de kinderen een hand.
* We accepteren alle kinderen in wie ze zijn. Elk kind is een uniek schepsel van onze Hemelse Vader.
* We stimuleren de kinderen om hun zelfstandigheid te bevorderen. Elke dag werken we in alle groepen het eerst kwartier zelfstandig.
* We zijn voorspelbaar naar de kinderen. Elke dag wordt er met de kinderen besproken wat er die dag gedaan wordt. Dit wordt ook visueel gemaakt.
* We zorgen voor een gestructureerde en uitdagende leeromgeving.
* We leren de kinderen sociale vaardigheden aan.
* We spelen in op de behoeftes en persoonlijke competenties van de kinderen.

De visie op leren
* Kinderen leren door aan te sluiten bij de talenten van de kinderen. (meervoudige intelligentie)
* We sluiten aan bij de onderwijsbehoeften van de kinderen (handelingsgericht werken)
* We leren kinderen eigenaar te worden van de leerstof.
* We leren kinderen de geleerde stof uit te leggen.
* We sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen.

De visie op personeel
* Leerkrachten hebben een open houding naar kinderen, ouders en andere leerkrachten.
* Leren van elkaar is een belangrijk uitgangspunt. (collegiale consultatie)
* We maken op school gebruik van elkaars talenten. (collegiale consultatie)
* Er is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en groei. (Integraal personeelsbeleid)
* We hebben specialisten op school. (taalcoördinator, onderbouwd coördinator, rekencoördinator, gedragsdeskundige en vakleerkrachten bewegingsonderwijs)

De visie op de organisatie
* Wij zijn een open en transparante organisatie (ouderportaal parnassys, spelinloop in alle groepen etc)
* Wij leren van elkaar.
* Wij nemen onze verantwoordelijkheden en geven andere vertrouwen deze ook te nemen.
* Wij zijn een lerende organisatie (studiedagen, WSNS, specialisten etc)

"Als je een schip wil bouwen, beveel de mensen dan niet om hout te verzamelen, verdeel het werk niet voor hen, geef geen orders. Nee, leer hen te verlangen naar de onmetelijke uitgestrektheid van de zee". (Antoine de Saint-Exupery)