Medezeggenschap (MR) + GMR

Op school is er vanaf cursusjaar 2016-2017 een medezeggenschapsraad waarin personeel en ouders kunnen mee denken, mee praten en mee beslissen over de ontwikkelingen binnen de school. De MR bestaat uit twee personeelsleden en twee ouders. Van ouders die zich verkiesbaar willen stellen voor de MR wordt verwacht dat zij de grondslag en doelstelling van de school onderschrijven.

Instemming

Samen met directie en bestuur is de MR verantwoordelijk voor het werken aan goed onderwijs in een veilige omgeving. Het bestuur van de school is wettelijk verplicht om instemming en/of advies aan de MR te vragen over allerlei zaken die met de school te maken hebben.

Voorbeelden
  • Adviesrecht: vakantierooster, meerjarig beleidsplan, vaststellen of wijzigen begroting, benoemingsbeleid.
  • Instemmingsrecht: anti-pestbeleid, vaststellen schoolgids, schoolreglement, zorgplan, inzet van ouders in de school, besteding ouderbijdrage, regels m.b.t. veiligheid en gezondheid.

De MR kan ook zelf altijd ongevraagd advies geven aan het bestuur en de directie.

Leden

De leden van de MR zijn namens de ouders:

  • Nelleke van Heerinkhuize
  • Bas van den Berg
  • Mano de Graaf
  • Jacolien Bos

De leden van de MR zijn namens de school:

GMR

Naast de MR is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad) voor de 4 Hervormde scholen. Hierin is de MR vertegenwoordigd met één personeelslid en één ouder. De GMR bespreekt vooral zaken die voor alle Hervormde scholen gelden.

Voor zaken die u bezighouden en waarvan u graag zou zien dat ze door de MR worden besproken, kunt u contact opnemen met één van de MR leden. De MR stelt uw inbreng en betrokkenheid zeer op prijs!

De directie is adviserend aanwezig bij (een deel van) de vergadering van de MR.