Onderwijsconcept

De pijlers

Wij vinden het belangrijk dat er een herkenbare lijn zichtbaar is binnen het onderwijs op De Bron. Kenmerkend daarvoor zijn de acht pijlers, waarop het onderwijs is gefundeerd. Deze vormen de basis voor de ontwikkeling van onze leerlingen.

Onderbouwd bij kleuters

Een jong kind leert in fases. Door Piaget werden deze fases gevoelige periodes genoemd. Wanneer een kind bijvoorbeeld gevoelig is voor het leren van letters zal de stimulans ook van de leerkracht moeten komen. Wanneer een gevoelige periode precies start is per kind wisselend. Het is van belang dat leerkrachten die werken met jonge kinderen weer kunnen denken vanuit fases en de te bereiken doelen die bij deze fases horen. Met de methode onderbouwd is er een ontwikkelingsleerlijn ontwikkeld waarin doelen en vaardigheden zijn beschreven. Aan elk van deze vaardigheid is vervolgens ontwikkelingsmateriaal gekoppeld.

Structureel onderwijsaanbod

Taal is de basis van ons onderwijs. Gesproken en geschreven taal is belangrijk voor alle ontwikkelingen die de kinderen doormaken. In de eerste jaren zal deze basis gelegd worden. De hoofdvakken lezen, taal en rekenen worden gestructureerd en methodisch aangeboden. De meeste leerlingen hebben een grote behoefte aan structuur.

Vroeg Engels

Vanaf groep 1 krijgen de kinderen Engels. “In een open en internationaal gericht land als Nederland, is kennis van wereldtaal nummer 1 voor ieder kind van groot belang. Hier geldt eens te meer: jong geleerd, is oud gedaan. “Op jonge leeftijd nemen kinderen veel makkelijker kennis van vreemde talen op dan op latere leeftijd. Wanneer we kleuters spelenderwijs vertrouwd maken met het Engels, geeft ze dat een betere uitgangspositie voor de rest van hun carrière.

Het vraagt een open houding om je te kunnen verwonderen, om echt te kijken, te luisteren en te voelen (hoofd, hart en handen). Tijd nemen voor wat er echt toe doet. Dat willen we in ons onderwijs aan kinderen meegeven. Christelijke scholen, met een open blik naar binnen en naar buiten.

Het zijn de kleine dingen die mijn hart laten zingen. Het samen zingen brengt ons dichter bij elkaar en bij God.

Juf de Lange
Leerkracht De Bron

Handelingsgericht werken

De basis voor goed onderwijs begint bij de leerkracht. De leerkracht kijkt, observeert, coacht en begeleidt de kinderen bij het leren. Door te kijken naar de onderwijsbehoefte van de leerlingen kunnen we optimaal aansluiten bij instructies voor de kinderen. De leerkracht begeleidt de kinderen verder in drie groepjes. Wij werken handelingsgericht.

De Vreedzame school

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor de verschillen tussen mensen. Het hart van De Vreedzame School wordt gevormd door een lessenserie. De Vreedzame School mikt op een verandering van de school- en klascultuur. Kinderen krijgen taken en verantwoordelijkheden in de klas, in de school en ook in de omgeving van de school. Er worden aparte leerlingmediatoren opgeleid, die helpen bij het oplossen van conflicten. Bovenal krijgen kinderen een stem: ze leren meedenken over hun omgeving en daar verantwoordelijkheid voor nemen. Zo leren de leerlingen allerlei vaardigheden die ze nodig hebben als (toekomstig) burger in onze democratische samenleving. De klas en de school als een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap.

Blink

Blink Wereld biedt een totaalpakket voor wereldoriëntatie voor groep 3 tot en met 8. Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren vormt de basis. Blink Wereld zet leerlingen aan om na te denken, zelf te ervaren en ontdekken. Met Blink Wereld kun je wereldoriëntatie aanbieden als drie losse vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek).