Passend onderwijs

Passend onderwijs
Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als een kind – om welke reden dan ook – meer ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg met ouders, of andersom. Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen

Onze school en/in het samenwerkingsverband
Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in de regio samen in het samenwerkingsverband primair onderwijs Rijn & Gelderse Vallei. In totaal 35 schoolbesturen zorgen er samen voor dat ieder kind in de gemeenten Barneveld, Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Wageningen kan rekenen op passend onderwijs. De samenwerkende schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ieder kind in de regio succesvol kan zijn op school.

Passend onderwijs: hoe en wat
Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen. Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind meer begaafd is en wellicht een uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen.
Vaak kan de leerkracht extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van onze intern begeleider die onderwijsondersteuning coördineert op onze school. Is meer nodig, dan kan onze school een beroep doen op de Steunpunt Consulent van het Regionaal Steunpunt in ons samenwerkingsverband.

Is een kind bij ons of eventueel op een andere basisschool - echt niet op zijn plek, dan is er speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs dat passend onderwijs kan bieden. Hiervoor is een zogenoemde toelaatbaarheidsverklaring (TLV) nodig, dat via ons samenwerkingsverband wordt afgegeven.
Vinden ouders, school en twee deskundigen uit het samenwerkingsverband plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs nodig en zijn alle betrokkenen het eens hierover, dan is dat voldoende. Zijn betrokkenen het niet eens met elkaar, dan geeft de onafhankelijke deskundigencommissie advies.

Het samenwerkingsverband (SWV) toetst of het advies op de juiste wijze tot stand is gekomen. Is dat zo, dan wordt het advies overgenomen. Zijn ouders het niet eens met dit besluit, dan kunnen zij een beroep doen op de Geschillenregeling.

In het SWV Rijn & Gelderse Vallei ondersteunen we drie niveaus van ondersteuning. Hoe dat precies zit en hoe passend onderwijs verder georganiseerd is in onze regio staat in het Ondersteuningsplan van ons samenwerkingsverband. Dat is te downloaden via www.swvrijnengeldersevallei.nl.

Kindkans
Vanaf 1 november 2015 werken alle scholen die deel uitmaken van samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei met het online leerling administratieprogramma Kind kans.

Met dit programma beschikken we over een uitermate geschikt instrument om, als dat nodig is, gegevens uit te wisselen tussen school en samenwerkingsverband. We kunnen daardoor sneller extra ondersteuning en toelaatbaarheidsverklaringen die noodzakelijk zijn voor inschrijving in het speciaal (basis)onderwijs aanvragen bij het samenwerkingsverband. De privacy van de kwetsbare persoonlijke gegevens is veel beter beschermd dan in de huidige situatie waarin deze uitwisseling per mail en/of op papier plaatsvindt. Het programma is beschermd met inloggegevens en wachtwoorden en kan slechts door een zeer beperkt aantal mensen in de school worden ingezien. Met de inschrijving van uw kind op onze school heeft u toestemming gegeven om gegevens over uw kind uit te wisselen binnen de school. Iedere school heeft een Ondersteuningsteam, waar de intern begeleider een coördinerende rol bij heeft. Een medewerker van het samenwerkingsverband (SWV) kan lid zijn van het Ondersteuningsteam, als er voor een leerling Extra ondersteuning wordt aangevraagd. Deze medewerker krijgt dan de informatie van het kind te zien. Aan ouders wordt apart toestemming gevraagd voor het delen van informatie, als externe functionarissen uitgenodigd worden voor het Ondersteuningsteam.

Ondersteuningsteam op school
Onze school heeft een ondersteuningsteam. Daarin zitten de leerkracht en de intern begeleider, zo nodig aangevuld met de (school)maatschappelijk werker, de jeugdverpleegkundige en de Steunpunt Consulent. Soms kunnen ook andere externe deskundigen aanschuiven.
Heeft een kind extra ondersteuning nodig, dan maakt dit ondersteuningsteam een ‘arrangement’ op maat. Arrangement wil zeggen: een passend onderwijsaanbod met de juiste begeleiding.
Vanaf het moment dat een kind extra ondersteuning nodig lijkt te hebben, vullen wij samen met ouders het zogenoemde Groeidocument Handelingsgericht Arrangeren in. Hierin staat wat de ondersteuningsbehoeften van een kind zijn en welk aanbod daarbij het beste past.

Visie op passend onderwijs
De basisvraag voor passend onderwijs in het SWV Rijn & Gelderse Vallei: wat heeft dit kind nu nodig om tot leren te komen en zich goed te ontwikkelen? Daarbij past een positieve grondhouding naar kinderen.  Over wat elke school in ons samenwerkingsverband minimaal moet bieden aan ondersteuning, hebben de schoolbesturen in onze regio afspraken gemaakt.
Zij zien een sterke ‘basisondersteuning’ letterlijk als dé basis voor passend onderwijs. Oftewel: passend onderwijs gebeurt vooral in de eigen klas, bij de eigen leerkracht en op de eigen school.
Ook zijn afspraken gemaakt waaraan extra onderwijsondersteuning moet voldoen: zo snel mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis, op de meest adequate manier, door de meest aangewezen persoon of instelling, samen met ouders en (zo nodig) partners in (jeugd)zorg.
Samen met als uitgangspunt één kind, één gezin, één plan. Op die manier ondersteunen we een kind optimaal in verschillende domeinen in zijn of haar leven: school, ‘thuis’ en vrije tijd.

Extern onderzoek
Bij zeer ernstige twijfel over de capaciteiten van een leerling kunnen wij terugvallen op de schoolbegeleidingsdienst. Indien ouders psychodiagnostisch onderzoek voor hun kind willen, kan dit alleen via de schoolbegeleidingsdienst als er tussen het zorgteam van de school en de ouders overeenstemming bestaat over de noodzaak van dergelijk onderzoek. In dat geval zijn de kosten voor het onderzoek voor de school. In alle andere gevallen kan er geen gebruik gemaakt worden van de diensten van de schoolbegeleidingsdienst.

Ouders die bij hun kind toch onderzoek willen laten zij zelf financiële verantwoordelijkheid daarvoor. Voor de voorwaarden waaronder de school met de resultaten van dergelijk onderzoek aan de slag kan verwijzen wij naar de onderstaande voorwaarden. Ten aanzien van signalering en diagnostisering door derden zijnde niet aan onze school verbonden deskundigen, willen wij het volgende vaststellen.
• De extern deskundige moet geregistreerd zijn bij een beroepsvereniging van psychologen en/of orthopedagogen
• De extern deskundige moet over expertise beschikken ten aanzien van het onderwijskundig en opvoedkundig handelen met betrekking tot hoogbegaafde kinderen.
• Het moet gaan om breder psychologisch onderzoek waarbij naar het hele kind gekeken wordt en niet alleen intelligentie vastgesteld wordt.
• Het onderzoek vindt plaats in belang van het kind en dient daar ook op gericht te zijn.
• De school is bereid het advies van een extern deskundige op te volgen indien deze naast gegevens bij de ouders ook pedagogisch/didactische gegevens bij de school heeft ingewonnen en deze terug te vinden zijn in het verslag en/of adviesrapport.
• Bij het advies dient mede rekening gehouden te zijn met de mogelijkheden binnen de school en de onderwijskundige en pedagogische aansluiting op het beleidsplan hoogbegaafden. Adviezen die in strijd zijn met het beleidsplan hoogbegaafde leerlingen zullen met ouders en deskundige besproken worden, maar er kan niet gegarandeerd worden dat deze adviezen ook kunnen worden opgevolgd.
• De extern deskundige dient bereid te zijn om het adviesrapport mondeling op school te komen toelichten en eventueel directe handvatten voor de praktijk te geven.

De kosten van een dergelijke procedure worden niet door de school vergoed tenzij het initiatief voor het onderzoek en advies vanuit de school (met instemming van de directie) is genomen.

Ouders (en leerkrachten) denken mee
Medezeggenschap hebben ouders (en onze medewerkers) óók. Zij zijn vertegenwoordigd in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van ons samenwerkingsverband. De OPR moet instemmen met het Ondersteuningsplan en is gesprekspartner van het bestuur van het samenwerkingsverband. Op www.swvrijnengeldersevallei.nl staat meer informatie over de OPR, de leden en medezeggenschap.

Wetgeving en zorgplicht
De Wet passend onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Daarmee hebben schoolbesturen zorgplicht gekregen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor ieder kind dat wordt aangemeld. Dat kan op de eigen school zijn, of op een andere school. Om dit goed te regelen werken regulier en speciaal (basis)onderwijs samen in ons samenwerkingsverband. Samen zorgen de schoolbesturen ervoor dat voor ieder kind een passende onderwijsplek is. Alleen voor zéér specialistische onderwijsondersteuning kan het zijn dat een kind niet in onze regio terecht kan. Meer over de wet: www.passendonderwijs.nl.

Informatie en contactgegevens online
Op www.swvrijnengeldersevallei.nl staat alle informatie over passend onderwijs in ons samenwerkingsverband. Hier vind je het Ondersteuningsplan, contactgegevens van de Steunpunt Consulenten en de leden van de Ondersteuningsplan, contactgegevens van de Steunpunt Consulenten en de leden van de Ondersteuningsplanraad, het laatste nieuws (en nog veel meer).

Zorg op maat
Kinderen ontwikkelen zich van nature. Ze zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Op school stimuleren we de kinderen en dagen we ze uit om steeds nieuwe dingen te ontdekken. Als de ontwikkeling wat minder vanzelfsprekend verloopt, bieden we hulp. De school is klassikaal georganiseerd. De kinderen van eenzelfde leeftijd zitten meestal in dezelfde groep. We werken zoveel mogelijk handelingsgericht (HGW). Binnen HGW wordt gedacht in termen van oplossingen, kansen en mogelijkheden van een kind. 

Binnen het HGW-traject is er regelmatig overleg met betrokkenen (leerling, leerkracht, intern begeleider, externen en natuurlijk de ouders). Er wordt veel belang gehecht aan het leren van elkaar (mensen van binnen en buiten de school en natuurlijk van ouders!) Door elkaars deskundigheid te gebruiken, kun je met elkaar komen tot een aanpak en begeleiding van het kind die werkt! 

De zeven uitgangspunten van handelingsgericht werken:
1. Onderwijsbehoeften staan centraal
2. Wisselwerking en afstemming, leren van elkaar
3. De leraar doet ertoe!
4. Positieve aspecten 
5. Samenwerking met ouders, het kind, collega’s, externen
6. Doelgericht werken & systematisch evalueren
7. Systematisch en transparant werken

De vakken taal, lezen en rekenen vormen de kern van ons onderwijs. Het zijn basisvaardigheden. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Daarom legt onze school nadruk op deze vakken.
Soms vormen het gedrag, de prestaties in de klas, of de uitslagen van toetsen van het leerlingvolgsysteem of de methode, aanleiding om extra maatregelen te nemen. Zo'n 1 op de 5 kinderen heeft tijdens de basisschoolperiode kortere of langere tijd extra hulp nodig.
Deze hulp wordt gegeven a.d.h.v. een individueel- en/of groepshandelingsplan, dat wordt uitgevoerd in de groep (door eigen leerkracht) of buiten de groep door de remedial teacher.

Kinderen die erg goed kunnen leren vragen ook extra aandacht. Deze groep zeer begaafde kinderen krijgen meer uitdagende leerstof in de groep. Deze kinderen kunnen ook in aanmerking komen voor de plusklas van de GAVE scholen. Een andere groep kinderen heeft moeite met leren omdat er sociale of emotionele problemen een rol spelen. De school doet er alles aan om de problemen te hanteren. Hiervoor is regelmatig overleg met de schoolarts en met het zorgteam.

Af en toe komen we tot de conclusie dat alle extra inzet onvoldoende effect heeft. Soms nemen we dan in overleg met de ouders het besluit om een jaar over te doen. Dit gebeurt jaarlijks met enkele kinderen. Het gebeurt vooral als een kind op alle punten, achter blijft bij de meeste klasgenootjes. Doel van het zittenblijven is dat het kind de basisschool op een prettige manier af kan maken en niet op zijn/haar tenen hoeft te lopen.

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen
Van elke leerling worden de vorderingen door de groepsleerkracht digitaal in ons administratieprogramma ParnasSys bijgehouden. U heeft de mogelijkheid thuis in te loggen in dit systeem. De kinderen krijgen 2 keer per schooljaar het rapport mee naar huis. De instroomkinderen van groep 1 krijgen alleen aan het einde van het jaar het rapport. Verder komen de leerkrachten 1 keer per  twee jaar op huisbezoek en bestaat er altijd de mogelijkheid om de school binnen te komen en een leerkracht te spreken of een afspraak te maken.

GGD
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht ondersteunt en adviseert ouders, kinderen en jongeren bij het gezond opgroeien. Daarom onderzoekt de GGD alle kinderen op verschillende leeftijden, om zodoende kinderen die extra ondersteuning nodig hebben op tijd te signaleren.
De GGD werkt nauw samen met andere professionals die zich inzetten voor de gezondheid, groei en ontwikkeling van de jeugd.
Aan elke school is een jeugdgezondheidszorgteam van de GGD verbonden. Dit team bestaat uit een jeugdarts, een jeugdverpleegkundige en een assistente JGZ.

U krijgt als ouder van de GGD bericht als uw kind aan de beurt is voor onderzoek. De standaard preventieve onderzoeken vinden voor groep 2 plaats op het Centrum Voor Jeugd en Gezin in aanwezigheid van (een van de) ouders. De onderzoeken in groep 7 vinden plaats op school. Na het onderzoek in groep 7 wordt u schriftelijk geïnformeerd over de bevindingen, hierbij staat ook vermeld of er nog een vervolgafspraak wordt aangeboden met een jeugdarts of jeugdverpleegkundige. U krijgt dan een uitnodiging om samen met uw kind naar het spreekuur te komen. De GGD verwijst als dat nodig is door naar de huisarts of andere instanties.
De spreekuren vinden plaats op het Centrum voor Jeugd en Gezin. Alle ouders en kinderen kunnen gebruik maken van het spreekuur. U kunt er terecht met vragen over de ontwikkeling of gezondheid van de kinderen of voor onderzoek of een gesprek.
U kunt gebruik maken van het spreekuur, als:

  • U zelf vragen hebt over de ontwikkeling of gezondheid van uw kind
  • Het consultatiebureau aangeeft dat onderzoek of een gesprek gewenst is
  • De leerkracht zich zorgen maakt, en in overleg met u een afspraak op het spreekuur voorstelt en dit doorgeeft aan de GGD.
  • Het onderzoek op school aanleiding geeft tot extra onderzoek of een gesprek

In het eerste geval maakt u zelf een afspraak door te bellen met de GGD. In de overige drie gevallen ontvangt u een uitnodiging van de GGD.

Heeft u een vraag over de opvoeding of de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u contact met de GGD opnemen van maandag t/m vrijdag tijdens kantoortijden. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld door de jeugdverpleegkundige of jeugdarts van uw school. U kunt de GGD bereiken op telefoonnummer 033 – 4600046. De GGD biedt ook opvoedondersteuning via de e-mail: opvoedvragen@ggdru.nl