Visie

In de visie van “De Bron” beschrijven we wat de uitgangspunten van onze school zijn om tot goed onderwijs te komen.

De visie op identiteit
De grondslag van onze school en van de andere scholen (Beatrix-, Engelenburg-, Patrimonium- en Rehobothschool) die onder de Stichting Hervormde Scholen vallen, is de Bijbel als Gods Woord, zoals opgevat in de Drie Formulieren van Enigheid. In de praktijk gaat het erom dat leerkrachten het persoonlijk geloof handen en voeten geven.

De pedagogische visie
Kinderen komen tot de beste prestaties in een omgeving, waarin ze zich competent voelen (zich veilig voelen, zich gewaardeerd voelen, zichzelf kunnen zijn, betrokken zijn bij de leerstof, plezier hebben in leren) en een volgende stap kunnen zetten in hun ontwikkeling.

De visie op leren
Wij willen het beste uit ‘onze’ kinderen halen. Wij geloven dat God ons geschapen heeft om tot Zijn doel te komen. We sluiten aan bij de talenten en onderwijsbehoeften van de kinderen. De inspirerende leeromgeving biedt kinderen de mogelijkheid om zich competent te voelen en om zich te ontwikkelen. Naast aandacht voor cognitieve vakken, is er specifieke aandacht voor de leerlijnen van de kinderen, zelfstandig werken en aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen (adaptief onderwijs; zorg op maat).

De visie op personeel:
Leerkrachten werken vanuit het geloof in de Heere Jezus als persoonlijke Zaligmaker en willen dit ook uitstralen naar de kinderen. Leerkrachten presteren het beste in een omgeving waar ze zich competent voelen (zich veilig voelen, zich gewaardeerd voelen, zichzelf kunnen zijn, betrokken zijn bij de school, plezier hebben in hun werk). Waar ruimte is voor een persoonlijke en professionele ontwikkeling die zich beweegt in de richting van een zo optimaal mogelijke begeleiding van kinderen.

De visie op de organisatie:
Door het open- en laagdrempelige karakter van de school zullen de ouders van de leerlingen bij bovengenoemde processen zo goed mogelijk betrokken worden. Daarbij streven wij naar een open en lerende houding van alle betrokkenen in en om de school.